Your place in budapest

Adatvédelmi Szabályzat

 

ApartmentsOfBudapest.com Online Portál, Mannamax Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 49. IV.em./33., cg.: 01 09 893651,

telefon: 06-30-718-4320, elektronikus levélcím: info@ApartmentsOfBudapest.com, honlap: www.apartmentsofbudapest.com)

 

2018. május 25. napjától hatályos

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

 

I. fejezet: A Szabályzat célja és rendeltetése

• A jelen Szabályzat célja, hogy az ApartmentsOfBudapest.com Online Portál, Mannamax Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) egységes okiratban szabályozza a természetes személy, a jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelei által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelését és továbbítását. A Szabályzat megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

• A Szabályzat mindenkor hatályos változata bárki által hozzáférhető és megismerhető a Társaság honlapján.

II. fejezet: A Szabályzat hatálya

• A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaságra, mint adatkezelőre, a törvényes képviselőre, az alkalmazottakra, az együttműködő partnerekre, valamint az ügyfelekre.

• A Társaság ügyvezetése gondoskodik arról, hogy az alkalmazottak és az együttműködő partnerek teljes körűen megismerjék, elsajátítsák, valamint megfelelően alkalmazzák a Szabályzat előírásait.

• A Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos.

III. fejezet: Fogalom-meghatározás

A Szabályzat alkalmazása során az abban szereplő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:

• adatállomány: az ugyanazon nyilvántartási rendszerben kezelt adatok összessége;

• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

• adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

• adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

• adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

• adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

• adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

• adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

• adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

• adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

• alkalmazott: a Mt. szerint a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló, és segítő családtagja;

• az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

• ÁSZF: a Társaság Általános Szerződési Feltételeit tartalmazó egyoldalú jognyilatkozat, amely a Társaság honlapján bárki által megismerhető és hozzáférhető;

• bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

• együttműködő partner: a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló partner;

• érintett: természetes személy ügyfél, akinek a Társaság a személyes adatát kezeli;

• Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  (elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)

• harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

• harmadik ország: az Európai Unión kívüli állam;

• jogi személy: abszolút jogképességgel rendelkező szervezet;

• jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: nem jogi személy és nem természetes személy jogalany;

• különleges személyes adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

• mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió EUR-t.

• nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre;

• nyilvános adat: az állami hatóság/bíróság által vezetett közhiteles nyilvántartásban szereplő adat (pl: ingatlan-nyilvántartásban szereplő adat, cégnyilvántartásban szereplő adat);

• nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

• nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

• profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

• személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

• Társaság honlapja: www.apartmentsofbudapest.com;

• természetes személy: az ember (homo sapiens);

• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

• törvényes képviselő: a Társaság cégnyilvántartásba bejegyzett vezető tisztségviselője (ügyvezetője).

• ügyfél: a természetes személy, a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivel a Társaság hirdetésközvetítői tevékenységének eredményeképpen szerződéses kapcsolatot létesít;

IV. fejezet: A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek

1.      A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

2.      Az adatkezelő felelős a IV.1. pontban való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

• A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az érintettől származik, és az érintett hozzájárulását adta az általa megadott személyes adatainak konkrét célból történő kezeléséhez.

• A Társaság az érintett különleges személyes adatát nem kéri be, nem fogadja el, és nem kezeli.

• A Társaság automatizált adatkezelésen alapuló olyan döntést nem hoz, amely az érintettre nézve joghatással járna. A Társaság profilalkotást nem hajt végre az általa kezelt személyes adatok alapján.

V. fejezet: Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre

• A Társaság által végzett adatkezelés elsődlegesen a Társaság és az ügyfél között létrejövő hirdetési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódik. Az ügyfél által megadott személyes adatokat a Társaság a hirdetési tevékenységének kifejtése céljából kezeli (célhoz kötöttség).

• A Társaság tevékenysége során kizárólag az ügyfelek által önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatokat vagy egyébként is nyilvános adatokat kezel. Az ügyfél felelős az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adata pontosságáért és valóságtartalmáért. Az adatok rendelkezésre bocsátása a Társaság honlapján keresztül történik meg. 

• A hirdetési tevékenység megvalósítása érdekében a Társaság az alábbi személyes adatokat kezeli:

• természetes személy esetén:

• a viselt név (vezetéknév, utónév, utónevek);

• elektronikus levélcím,

• utolsó alkalommal használt IP cím,

• számlázási cím, és

• lakóhely.

 

• jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet esetén:

• elnevezés;

• székhely;

• adószáma és

• elektronikus levélcím,

• utolsó alkalommal használt IP cím.

 

• valamennyi ügyfél esetén:

         ingatlan adatok, továbbá belépési név, belépés telefonszáma, belépés jelszava és belépési elektronikus levélcím.

• A Társaság az ügyfelekkel az ÁSZF előírásainak megfelelően a Társaság honlapján keresztül köt egyedi Hirdetési Szerződést. Az ügyfél köteles megismerni és elfogadni az Adatvédelmi Szabályzatot az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a személyes adatok megadásánál és a Hirdetési Szerződés megkötésénél.

• A Társaság az Adatvédelmi Szabályzatban közli az érintettel, hogy az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Társaság az Adatvédelmi Szabályzat útján az adatkezelés megkezdését megelőzően egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintettet a személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi tényről, így különösen az adatkezelés céljából és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy a személyes adatokat kik ismerhetik meg, a személyes adatok alapján nyilvántartási rendszert képez. A Társaság az Adatvédelmi Szabályzatban felhívja az érintett figyelmét az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

• A Társaság a személyes adatokat a hirdetési szerződés megszűnését követő 25 évig, legfeljebb azonban a Társaság jogutód nélküli megszűnéséig kezeli.

• Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

• jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személy adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha az folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a Rendelet 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon;

• a helyesbítéshez való jog;

• a törléshez való jog;

• az adatkezelés korlátozásához való jog;

• az adathordozhatósághoz való jog;

• a tiltakozáshoz való jog;

• a jogorvoslathoz való jog.

• Az érintettet kérelmére tájékoztatni kell a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

• Az érintett erre irányuló kérelmére írásban, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, meg kell adni a tájékoztatást.

• A tájékoztatás ingyenes, ha a Felhasználó a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Felhasználó alkalmanként 10.000,- Ft költségtérítést köteles fizetni a Társaság részére.  A tájékoztatás csak a Rendeletben vagy az Infotv.-ben rögzített esetekben tagadható meg. A tájékoztatás megtagadása esetén konkrét jogszabályi rendelkezésre való hivatkozással kell megadni a megtagadás okát, és tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a Felügyeleti Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

• A személyes adatot a törlés iránti kérelem/határozat kézhezvételétől számított 72 órán belül törölni kell, ha

• kezelése jogellenes;

• az érintett kéri;

• az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

• azt a bíróság vagy a Felügyeleti Hatóság elrendelte,

• a Társaság gondoskodik arról, hogy a személyes adat törlésre kerüljön az együttműködő partner nyilvántartásából is.

• Törlés helyett zárolni kell a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

• Amennyiben a Társaság bírósági, ügyészi, nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, adatvédelmi biztosi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására, úgy a Társaság a kérelmező hatóság által megjelölt pontos cél és az adatok köre esetében személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

• Az adatvédelmi incidenst a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Felügyeleti Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Az adatvédelmi incidens bejelentésében legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak kell szerepelnie. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

• A Társaság az adatkezelést székhelyén és/vagy telephelyén és/vagy fióktelepén található számítógépe(ke)n tárolt elektronikus okiratokon, vagy papír alapú okiratokon végzi. A Társaság az elektronikus adatvédelemről a számítógépe(ke)n jelszó, tűzfal, és egyéb informatikai védelmi eszközök útján gondoskodik, míg a papír alapú okiratokat elzárt helyen tárolja és őrzi.

• A Társaság az ügyfelek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokból és egyéb információkból nyilvántartási rendszert képez. A nyilvántartási rendszer a Társaság kizárólagos tulajdonát képezi. Az ügyfél az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy személyes adataiból és egyéb információkból a Társaság nyilvántartási rendszert képez.

• Az ügyfél a személyes adatokban bekövetkezett változásról a változás napjától számított öt munkanapon belül köteles írásban értesíteni a Társaságot.

• Az érintett a visszavonási (adattörlési) kérelmet írásban, elektronikus úton köteles a Társaság elektronikus levélcímére megküldeni.

• A Társaság az ügyfél személyes adatai közül kizárólag azokat az adatokat bocsátja az együttműködő partner részére, amelyek a számviteli jogi és adójogi szabályok szerint a szabályszerű számla kiállításához szükségesek. Az együttműködő partner adatfeldolgozó tevékenységet nem lát el.

• A Társaság az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

• A Társaság a személyes adatot harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít.

• A Társaság személyes adatot az együttműködő partnere(i)n kívül harmadik fél részére nem bocsát rendelkezésre.  Az együttműködő partner a Társaságtól származó személyes adatot nem bocsáthatja harmadik fél rendelkezésére.

• A Társaság mikro-vállalkozásnak minősül, figyelemmel a Bizottság 651/2014 EU rendelet I. sz. mellékletének 2. cikk (3) bekezdésében foglaltakra.

VI. fejezet: Elháríthatatlan külső ok (vis maior)

• Elháríthatatlan külső oknak (vis maiornak) minősül az olyan esemény, mint például a háborús cselekmények, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, más természeti katasztrófa), súlyos energia-ellátási zavar, hackertámadás a Társaság számítógépe, szervere ellen, 24 órás szerverkimaradás, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény és a rendőrségi törvény alapján a feljogosított szervezetek szükséghelyzetben tett intézkedéseinek következményei, jogszabályi változások, amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi az adatkezelést a Társaság számára, feltéve, hogy ezen körülmény a személyes adat Társaság rendelkezésére bocsátását követően keletkezik, illetőleg a személyes adat rendelkezésre bocsátását megelőzően jön ugyan létre, ám az adatkezelésre kiható következményei az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.

• A vis maior körülmények mentesítik a Társaságot az adatkezelési kötelezettsége teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény a Társaságot gátolja az adatkezelési kötelezettségeinek  a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll.

• A vis maior körülményről a Társaság 72 órán belül elektronikus levélben értesíti azon Ügyfeleit, akiket jelzésük alapján érint a vis maior. A Társaság köteles az Ügyfelet ugyanezen időn belül megküldött tájékoztatásában megjelölni a vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges - várható végét. A felek a következmények elhárításával kapcsolatban a 2013. évi V. tv. (Ptk.) megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.

• A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti a Társaságot az Ügyféllel kötött szerződés a szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis maior körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis maior nem érinti.

• A vis maior körülmények fennállása esetén a felek kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy a körülmények okozta kárt minimalizálják.

VII. fejezet: Jogorvoslatok

• Az érintett, amennyiben álláspontja szerint a Társaság megsértette az adatkezelés során a Rendeletben, az Infotv.-ben vagy a Szabályzatban meghatározott adatkezelési szabályokat, jogorvoslati eszközöket vehet igénybe.

Az érintett által igénybe vehető jogorvoslati eszközök a következők:

• jogosult tiltakozni személyes adatának kezelése ellen a Társaságnál;

• jogosult panasszal fordulni a Felügyeleti Hatósághoz;

• jogosult polgári bírósághoz fordulni kártérítési igény érvényesítése céljából. 

• Az érintett a tiltakozását a Társaságnál írásban terjesztheti elő. A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül köteles megvizsgálni. A Társaság a vizsgálat alapján köteles döntést hozni arról, hogy egyetért-e a tiltakozásban foglaltakkal, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatni kell.

• Ha az érintett tiltakozása megalapozott, az adatkezelést meg kell szüntetni és a személyes adatokat zárolni kell, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni kell mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

• Az érintett a jogainak megsértése esetén polgári bírósághoz fordulhat, ha álláspontja szerint a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett. Az érintett a kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást a Társaság tevékenysége szerinti tagállam bírósága előtt köteles megindítani. A bírósági eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

• Az érintett panasszal fordulat a Felügyeleti Hatósághoz, ha álláspontja szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Felügyeleti Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytathat, illetőleg hatósági eljárást indíthat.

VIII. fejezet: Záró rendelkezések

• A Társaság ügyvezetőjének hatáskörébe tartozik a Szabályzat elkészítése és módosítása.

• A Szabályzatot az ÁSZF rendelkezéseivel együtt kell értelmezni és alkalmazni.

• A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat módosítására. A Társaság a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot készít. A Társaság a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot a Társaság honlapján közzéteszi.

• A Társaság köteles gondoskodni arról, hogy a Szabályzat folyamatosan megfeleljen a Rendelet és az Infotv. vonatkozó rendelkezéseinek.

• A Társaság nem köteles benyújtani Szabályzatát a Felügyeleti Hatóság részére. 

• A Szabályzat a Társaság tulajdonát képezi. A Szabályzat szövegét vagy szövegrészét kizárólag a Társaság előzetes írásbeli engedélye alapján lehet átvenni, lemásolni vagy felhasználni.

Adatvédelmi Tájékoztató

• A Társaság (adatkezelő) alapadatai: ApartmentsOfBudapest.com Online Portál, Mannamax Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1085 Budapest, József krt. 52-56. 1.e,. 5., cg.: 01 09 893651, telefon: 06-30-718-4320, elektronikus levélcím: info@ApartmentsOfBudapest.com, honlap: www.apartmentsofbudapest.com

• Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

• A Társaság adatvédelmi tisztségviselővel nem rendelkezik.

• A Társaság által végzett adatkezelés elsődlegesen a Társaság és az ügyfél között létrejövő hirdetési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódik. Az ügyfél által megadott személyes adatokat a Társaság a hirdetési tevékenységének kifejtése céljából kezeli (célhoz kötöttség).

• A Társaság nevében az adatkezelést a törvényes képviselő és az alkalmazottak végzik.

• A Társaság az együttműködő partnere(i) részére átadja az érintett személyes adatai közül a számviteli jogi és adójogi szabályok szerint a szabályszerű számla kiállításához szükséges adatokat. A Társaság az együttműködő partnere(i)n kívül harmadik fél részére személyes adatot nem ad át.

• A Társaság az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

• A Társaság harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatot.

• A Társaság az általa kezelt személyes adatok alapján nyilvántartási rendszert képez.

• A Társaság a személyes adatokat a hirdetési szerződés megszűnését követő 25 évig, legfeljebb azonban a Társaság jogutód nélküli megszűnéséig kezeli.

• Az érintett jogosult kérelmezni a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

• Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

• jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személy adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha az folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a Rendelet 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon;

• a helyesbítéshez való jog;

• a törléshez való jog;

• az adatkezelés korlátozásához való jog;

• az adathordozhatósághoz való jog;

• a tiltakozáshoz való jog;

• a jogorvoslathoz való jog.

• Az érintett jogosult bármely időpontban visszavonni az adatkezeléshez való jogot, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

• Az érintett, amennyiben álláspontja szerint a Társaság megsértette az adatkezelés során a Rendeletben, az Infotv.-ben vagy a Szabályzatban meghatározott adatkezelési szabályokat, jogorvoslati eszközöket vehet igénybe.

Az érintett által igénybe vehető jogorvoslati eszközök a következők:

• jogosult tiltakozni személyes adatának kezelése ellen a Társaságnál;

• jogosult panasszal fordulni a Felügyeleti Hatósághoz;

• jogosult polgári bírósághoz fordulni kártérítési igény érvényesítése céljából. 

• A személyes adat szolgáltatása a hirdetési szerződés megkötésének előfeltétele. Amennyiben az érintett személyes adatát nem adja meg, a Társaság nem köt az érintettel hirdetési szerződést.

• A Társaság automatizált adatkezelésen alapuló olyan döntést nem hoz, amely az érintettre nézve joghatással járna. A Társaság profilalkotást nem hajt végre az általa kezelt személyes adatok alapján.

Általános szerződési feltételek: http://apartmentsofbudapest.com/en/aszf

Contact Us

* Required to fill