Ihr Platz in Budapest

Általános szerződési feltételek

ApartmentsOfBudapest.com Online Portál, Mannamax Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 49. IV.em./33., cg.: 01 09 893651,

telefon: 06-30-718-4320, elektronikus levélcím: info@ApartmentsOfBudapest.com, honlap: www.apartmentsofbudapest.com,

bankszámlaszám: CIB 10702019-68750664-51100005)

 

2018. május 25. napjától hatályos

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Az ApartmentsOfBudapest.com Online Portál, Mannamax Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg:

1. fejezet: Az ÁSZF hatálya, elfogadása, viszonya az egyedi szerződéshez

• A Szolgáltató a tulajdonosa és üzemeltetője a www.apartmentsofbudapest.com honlapnak (a továbbiakban: Honlap).

1.1.  A Szolgáltató köti meg a hirdetési szerződést az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően. A Szolgáltatóval hirdetési szerződést megkötő Felhasználó a jelen pontban foglaltakat elfogadja és tudomásul veszi.

1.2.    Az ÁSZF alanyi hatálya a Szolgáltatóra és a Honlap minden Felhasználójára (beleértve a nem regisztrált Felhasználóra is) kiterjed.

1.3.   Az ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatásra kiterjed, tartalmazza a szolgáltatásokra létrejövő jogviszonyokban irányadó szerződési feltételeket.

1.4.   A Honlap tartalmát kizárólag olyan Felhasználó ismerheti meg, aki az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Erre tekintettel minden Felhasználó, aki a Honlapra belép, a belépéssel a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

1.5.,6.   A felek a Szolgáltató által nyújtott Hirdetési Szolgáltatásra az ÁSZF-ben meghatározott módon kötik meg egymással a Hirdetési Szerződést azáltal, hogy a Hirdető megadja az ÁSZF-ben meghatározott adatait a Szolgáltató részére. Az ilyen módon létrejött Hirdetési Szerződésre az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

1.7. A Hirdető a Hirdetési Szerződés megkötése érdekében az alábbi adatokat köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani:

1.7.1. Ingyenes egyedi Hirdetési Szerződés megkötésekor:

természetes személy esetén:

• a viselt név (vezetéknév, utónév, utónevek);

• elektronikus levélcím;

• utolsó alkalommal használt IP cím;

• ingatlan adatai.

jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet esetén:

• elnevezés;

• székhely;

• adószáma;

• elektronikus levélcím;

• utolsó alkalommal használt IP cím;

• ingatlan adatai.

1.7.2. Visszterhes egyedi Hirdetési Szerződés megkötésekor:

Az 1.7.1. pontban megadott adatokat, valamint természetes személy esetén további adatként a számlázási címet. 

1.7.3. Visszterhes csoportos Hirdetési Szerződés megkötéskor:

Az 1.7.1. és 1.7.2. pontban megadott adatokat, valamint természetes személy esetén a lakóhelyet, továbbá valamennyi ügyfél esetén belépési név, belépés telefonszáma, belépési jelszava, és belépési elektronikus levélcíme.

2.       fejezet: A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáscsoportok

2.1.    A Szolgáltató a Felhasználók részére a követező két alapvető szolgáltatáscsoport igénybe vételének lehetőségét biztosítja:

a)  kiadó és eladó ingatlanok hirdetése a Honlapon (a továbbiakban: Hirdetés Szolgáltatás; a szolgáltatás részletes leírását, az aktuálisan rendelhető csomagokat, díjakat a weboldal arre vonatkozó oldala tartalmazza);

b)  böngészés a Honlapon található hirdetések között (a továbbiakban: Böngészés).

2.2.    A 2.1. b) pont szerinti szolgáltatásra a felek egyedi szerződést nem kötnek, annak igénybe vételére az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

3.       fejezet: A regisztráció az egyedi Hirdetési Szerződés megkötésekor

3.1.    Az egyedi Hirdetési Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók regisztrálni kötelesek a Honlapon. A regisztráció sikerességéhez az szükséges, hogy a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: AVSZ) előírásait.

3.2.   A regisztráció folyamata úgy megy végbe, hogy regisztrációkor a Felhasználó a személyes adatok megadásánál elfogadja az ÁSZF és AVSZ előírásait. A regisztrációs folyamat végén Szolgáltató a sikeres regisztrációról visszaigazolást küld elektromos levél útján vagy a Kommunikációs Felületen a Felhasználó részére.

3.3.    A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során valós és pontos személyes adatokat ad meg, továbbá azok változása esetén adatait öt munkanapon belül megfelelően módosítja. Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban írt kötelezettségét nem teljesíti, vagy hibásan, hiányosan, késedelmesen teljesíti, úgy az ebből eredő minden következményért felelősséggel tartozik.

3.4.    Amennyiben a Szolgáltató azt tapasztalja, hogy a Felhasználó által megadott adat hibás, hiányos, vagy valótlan, úgy a Szolgáltató – az egyedi szerződés felmondásának Kommunikációs Felületen történő közlésével egyidejűleg – törli a Felhasználó regisztrációját és hirdetéseit a Honlapról.

3.5.    A 3.4. pontban írtak szerint jár el a Szolgáltató abban az esetben is, ha azt tapasztalja, hogy egy Felhasználó – más személy nevében, de ténylegesen a saját javára, vagy részben fiktív adatok megadásával – több regisztrációt létesít (különösen abból a célból, hogy a Szolgáltatót ezzel megtévesztve díjfizetési kötelezettségét elkerülje, vagy jogellenesen minimalizálja).

3.6.    A 3.4. pontban írtak szerint jár el a Szolgáltató abban az esetben is, ha azt tapasztalja, hogy a Felhasználó olyan célból regisztrált, amely a Honlap tényleges rendeltetésével nem áll összhangban, vagy egyébként a közfelfogás által elismert üzleti etikai normákat sérti.

4.       fejezet: A regisztráció a csoportos Hirdetési Szerződés megkötésekor

4.1.   A csoportos Hirdetési Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók regisztrálni kötelesek a Honlapon. A regisztráció sikerességéhez az szükséges, hogy a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el az ÁSZF és az AVSZ előírásait.

4.2. A regisztráció folyamata úgy megy végbe, hogy regisztrációkor a Felhasználó a személyes adatok megadásánál elfogadja az ÁSZF és AVSZ előírásait. A regisztrációs folyamat végén a Szolgáltató a sikeres regisztrációról visszaigazolást küld elektromos levél útján vagy a Kommunikációs Felületen a Felhasználó részére.

4.3.    A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során valós és pontos személyes adatokat ad meg, továbbá azok változása esetén adatait öt munkanapon belül megfelelően módosítja. Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban írt kötelezettségét nem teljesíti, vagy hibásan, hiányosan, késedelmesen teljesíti, úgy az ebből eredő minden következményért felelősséggel tartozik.

4.4. A Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját és hirdetéseit a Honlapról, ha azt tapasztalja, hogy a Felhasználó olyan célból regisztrált, amely a Honlap tényleges rendeltetésével nem áll összhangban, vagy egyébként a közfelfogás által elismert üzleti etikai normákat sérti.

5.      fejezet: A Hirdetési Szerződések létrejövetelének folyamata, hatályba lépése

5.1.   Az egyedi és a csoportos Hirdetési Szerződés létrejövetelének előfeltétele, hogy a Felhasználó az ÁSZF 3. és 4. fejezete szerint sikeres regisztrációt hajtson végre a Honlapon.

5.2.   A Hirdetési Szolgáltatás igénybe vételéhez egyedi vagy csoportos Hirdetési Szerződés megkötése szükséges. A Hirdetési Szerződés megkötésének helye a Szolgáltató székhelye.

5.3.   Az egyedi és csoportos Hirdetési Szerződés megkötéséhez a Felhasználó a Hirdetési Szerződés Panelt köteles hiánytalanul kitölteni, ez minősül a Hirdető egyedi Hirdetési Szerződési Ajánlatának. A Hirdetési Szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a Szolgáltató a Felhasználó által kitöltött egyedi Hirdetési Szerződési Ajánlat elfogadásáról jognyilatkozatot (Szolgáltató Elfogadó Nyilatkozata) küld elektronikus levél útján vagy a Kommunikációs Felületen. A Szolgáltató Elfogadó Nyilatkozatának Hirdetőhöz való megérkezésének kell tekinteni azt, ha a Szolgáltató Elfogadó Nyilatkozata teljes terjedelemben és olvasható módon megjelenik a Kommunikációs Felületen.

5.4.   Bankkártyás vagy Paypal fizetés esetén a Szolgáltató számlavezetője által jelzett sikeres tranzakció megtörténtétől számított két órán belül, banki átutalás / befizetés esetén a Szolgáltató számláján való jóváírástól számított három banki napon belül a Szolgáltató küld számlát elektronikus úton a Hirdető részére.

5.5 A Hirdetési Szerződésnek az ÁSZF-ben meg nem határozott feltételeit a Szolgáltató Elfogadó Nyilatkozatával elfogadott Hirdetési Szerződési Ajánlat tartalmazza.  A felek a Hirdetés Szolgáltatásra külön papíralapú szerződést nem írnak alá. A felek az ÁSZF jelen fejezetében írtak szerint létrejött Hirdetési Szerződésben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el és kijelentik, hogy annak tartamát, hitelességét a jövőben sem teszik vitássá.

5.6.   A Szolgáltató nem köteles egyedi vagy csoportos Hirdetési Szerződést kötni a Felhasználóval. A szerződéskötés megtagadását a Szolgáltató nem köteles megindokolni. A Szolgáltató a Hirdetési Szerződés megkötésének megtagadásával okozott esetleges károkért a felelősséget kizárja a Felhasználóval szemben.

6. fejezet:       A Hirdetési Szolgáltatás díjazása

6.1.   A Hirdetési Szolgáltatás aktuális díjazását a honlap erre vonatkozó oldala tartalmazza.

6.2.    A Felhasználó a Hirdetési Szolgáltatás díját a tárgyidőszakra előre köteles megfizetni, bankkártyás vagy Paypal fizetés útján, avagy banki átutalás / befizetés útján. A díjfizetési kötelezettség teljesítésének napja az a nap, amikor a Hirdetési Szolgáltatás díja teljes mértékben jóváírásra kerül a Szolgáltató pénzforgalmi számláján. A Szolgáltató a megrendelt Hirdetési Szolgáltatást a díjfizetési kötelezettség teljesítésének napjától nyújtja.

A Szolgáltató a Hirdetővel közli pénzforgalmi számláját az egyedi Hirdetési Szerződések esetén.

6.3.   A Szolgáltató jogosult elektronikus számla kibocsátására. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges ingyenes szoftver beszerzése a Felhasználó feladata.

6.5.   A regisztrált Felhasználó jogosult arra, hogy egyénileg megadott összegű egyenleget töltsön fel. Amíg a regisztráció fennáll, addig a Felhasználó időbeli korlátozás nélkül, bármikor fizethet a feltöltött egyenlege terhére. A regisztráció – bármely okból történő – megszűnésének időpontjában a feltöltött egyenleg aktuális összege elvész, annak terhére a Felhasználó nem fizethet és a Szolgáltató az egyenleg fel nem használt összegét nem téríti vissza.

A Felhasználó által feltöltött egyenleg pénzellenértéke a Szolgáltató választása szerint a Szolgáltató pénzforgalmi számláján kerül jóváírásra.

7. fejezet: A Honlap használatának alapvető feltételei

7.1.   A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlapon megjelenő tartalmak tekintetében. Ennek megfelelően a Szolgáltató jogosult arra, hogy a Honlap tartalmát és megjelenését bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően megszüntesse. A Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásbeli hozzájáruló jognyilatkozatához kötött. A Szolgáltató az írásbeli hozzájáruló jognyilatkozatát papír alapú okiraton teszi meg. Ilyen esetben is a Honlapról és annak adatbázisából bármilyen adatot, anyagot átvenni kizárólag a Honlapra történő egyértelmű hivatkozással lehet.

7.2.   A Hirdető kijelenti, hogy harmadik személy szerzői joga által védett fényképfelvételt vagy videofelvételt nem tölt fel a Honlapra. Amennyiben a Hirdető a jelen pontban írt kötelezettségét megszegi, úgy a Hirdető tartozik a szerzői jog megsértése miatt a harmadik személlyel szemben, továbbá a Szolgáltatót teljes megtérítési igény illeti meg a Hirdetővel szemben, ha a szerzői jogaiban megsértett harmadik személlyel szemben mégis kénytelen lenne teljes mértékben vagy részlegesen helyt állni a szerzői jogok megsértése miatt.

7.3.  A Hirdető elfogadja, hogy a hirdetéséhez feltöltött fényképfelvételek és videofelvételek vonatkozásában a Szolgáltatót térben és időben korlátozás nélküli felhasználási jog (többszörözés, terjesztés, nyilvánossághoz közvetítés) illeti meg, azzal a korlátozással, hogy mindez nem gátolhatja a Hirdető vagy harmadik személy szerzői jogainak gyakorlását.

7.4.   A Hirdető hirdetéséhez kizárólag olyan fényképfelvételt tölthet fel, amely az ingatlant egyszerre csak egy nézőpontból ábrázolja; fotómontázs (tehát több képből, vagy képrészletből összeillesztett kép) használata tilos. Nem engedélyezett továbbá logó, piktogram; saját, illetve egyéb honlapra mutató link; más ingatlant ábrázoló fényképfelvétel; nyilvánvalóan más személyhez köthető fényképfelvétel; nyilvánvalóan utólag feliratozott fényképfelvétel; nyilvánvalóan utólag módosított fényképfelvétel, amelyen olyan takarás található, amely más személy fényképvédelmét takarja el; illetve egyéb, a fenti feltételeket nem teljesítő fényképfelvétel sem. Nem engedélyezett továbbá a közízlést, a jóerkölcsöt, az üzleti etikát nyilvánvalóan sértő fényképfelvétel feltöltése. Az ÁSZF-ben rögzített feltételeknek nem megfelelő fényképfelvételeket a Szolgáltató külön értesítés nélkül véglegesen törli.

7.5.  A 7.4. pontban írtak megfelelően irányadóak a Hirdető által feltöltött videofelvételekre.

7.6.   A Felhasználó a más Hirdetőnek kizárólag az adott hirdetésre vonatkozó, a Honlap rendeltetéséhez illő olyan szöveges üzenetet küldhet, amely nem szolgál sem közvetlenül, sem közvetve marketingcélokat, nem reklámoz ingatlanközvetítői tevékenységet, és nem sérti a közízlést, a jóerkölcsöt és az üzleti etikai normákat.

7.7.    A Szolgáltató szükség esetén jogosult arra, hogy a hirdetések részét képező település, városrész, közterület elnevezés adatbázist módosítani, és ezeket átvezetni a hirdetések adatain.

7.8.    Különösen tilos továbbá:

a) a Honlap tartalmának, illetve egyes elemeinek visszafejtése;

b) a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;

c) bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy annak bármely eleme módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot);

d) a Honlap adatbázisának – akár részleges – letöltése, tárolása, bármilyen módon történő felhasználása.

7.9.    Amennyiben jogszabály kötelezően alkalmazandó előírása eltérően nem rendelkezik, úgy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap tartalmáért, így különösen azért, hogy a hirdetések adatai valósak, helyesek, pontosak (pl. a kiadó ingatlan valóban a hirdetés szerinti műszaki és jogi tulajdonságokkal rendelkezik és bérleti díja valóban megfelel a piaci viszonyoknak). Az adatok valótlanságából, helytelenségéből eredő jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli. A Hirdető köteles mentesíteni a Szolgáltatót a harmadik személyek részéről a vele szemben érvényesítésre kerülő valamennyi igénytől, továbbá a Szolgáltatót teljes megtérülési igény illeti meg a Hirdetővel szemben, ha a harmadik személlyel szemben mégis kénytelen lenne teljes mértékben vagy részlegesen helyt állni az adatok valótlan tartalma miatt. A Szolgáltató nem felel továbbá a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel a Honlapra, vagy amelyekre a Honlapon hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon külső honlapokért, amelyekre a Honlapra feltöltött bannerek, linkek, stb. mutatnak.

7.10.  Amennyiben a Szolgáltató neki felróható okból nem képes biztosítani a Honlap ÁSZF szerinti hozzáférhetőségét, úgy arra az időtartamra, amíg valamely szolgáltatása nem volt elérhető, díjat nem számít fel. Ezt meghaladóan a Szolgáltató a Honlap hozzáférhetőségének, vagy az egyes alkalmazások működésének hibáiból eredő következménykárokért, így különösen az esetleges elmaradt hasznokért nem tartozik felelősséggel.

7.11.   A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve a más szolgáltató közreműködésével teljesített alkalmazások üzemzavaraiért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

7.12.  Amennyiben a Szolgáltató kártérítési felelőssége az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítható, a Szolgáltató által fizetendő kártérítés mértékének felső határa a Szolgáltató által megsértett egyedi Hirdetési Szerződésben kikötött és a Hirdető által megfizetett ellenérték (Szolgáltatási Díj) összege.

7.13. A díjazás ellenében igénybe vehető szolgáltatások díjainak meghatározásakor a Szolgáltató a kártérítési felelősségének jelen fejezetben foglalt korlátozását is figyelembe vette.

8. fejezet: A Hirdető nyilatkozatai

8.1.   A Hirdető jogosult a saját javára vagy harmadik személy javára Hirdetési Szerződést kötni.

8.2.  Amennyiben a Hirdető, a Hirdetési Szerződést harmadik személy javára köti meg (pl. ingatlanközvetítőként), úgy a Hirdető kijelenti, hogy sem a Szolgáltatóval megkötött egyedi Hirdetési Szerződése, sem az annak eredményeként esetlegesen létrejövő további jogviszonyok nem sértik sem a saját megbízójával létrejött szerződését, sem a saját megbízója jogos érdekeit.

8.3.    A Hirdető kijelenti, hogy a hirdetések tartalma, az abban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, nem sértik harmadik személyek jogait, nem ütközik reklámtilalomba vagy egyéb korlátozásba, továbbá kijelenti, hogy a hirdetésben önellentmondó, félrevezető vagy nem egyértelműen értelmezhető adatokat nem tüntet fel.

8.4.   A jogi személy Hirdető vállalja, hogy tagjai közül még senki nem töltötte fel ugyanezt az ingatlant tartalmazó hirdetést.

8.5.  A Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy frissítéssel való visszaélésnek és ekként súlyos szerződésszegésnek minősül, ha hirdetését törli, és újból feladja, hogy a találati listákban előrébb kerüljön, vagy újból bekerüljön a hirdetésfigyelőbe, vagy egyébként más hirdetőkkel szemben tisztességtelen előnyt szerezzen. E miatt a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani az egyedi Hirdetési Szerződést.

8.6. A Hirdető – beleértve mind a saját javára, mind a harmadik személy javára eljáró természetes és jogi személyeket is – köteles gondoskodni arról, hogy hirdetései

a) valós és folyamatosan frissített adatokat tartalmazzanak;

b) ne legyenek megtévesztőek, félreérthetőek a Honlap látogatói számára;

c) mentesek legyenek bármiféle jogellenes tartalomtól;

d) ne sértsék a közízlést, a jóerkölcsöt, és az üzleti etikát;

e) ne sértsék a Szolgáltató üzleti érdekeit.

8.7.   A Hirdető kijelenti, hogy a hirdetése tartalmának megismeréséhez, és annak a Honlap rendeletetésével összhangban történő felhasználásához ezúton kifejezetten hozzájárul, és harmadik személytől származó engedély, hozzájárul, vagy más hasonló jellegű jognyilatkozat beszerzése nem szükséges. A Hirdető tartozik felelősséggel mindazon károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy a Hirdető harmadik személy engedélye, hozzájárulása, vagy más hasonló jellegű jognyilatkozatának beszerzése nélkül tesz közzé hirdetést a Honlapon, továbbá a Szolgáltatót teljes megtérítési igény illeti meg a Hirdetővel szemben, ha a harmadik személlyel szemben mégis kénytelen lenne teljes mértékben vagy részlegesen helyt állni a harmadik személy hozzájárulása nélküli felhasználás miatt.

8.8.   A jogi személy Hirdető kijelenti, hogy rendelkezik az alapításához és a működéséhez, valamint az általa végzett tevékenységhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel, és – amennyiben nem, vagy nem kizárólag saját javára veszi igénybe a Hirdetési Szolgáltatást – az arra jogosult személytől származó szükséges teljes körű megbízással és felhatalmazással.

8.9.    A Hirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben az ÁSZF 7. fejezetében foglalt bármely kötelezettségét megsérti, úgy a Szolgáltató – választása szerint –

a)  maga orvosolja a jogsértő állapotot (pl. a hirdetés adatainak, szövegének pontosításával, módosításával, vagy valamely hirdetés törlésével), vagy

b)  azonnali hatállyal felmondja az egyedi Hirdetési Szerződést.

A Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen pontban írtak közül az általa kiválasztott egyik intézkedésről a másik intézkedésre áttérjen, amennyiben az eredeti intézkedését nem tartja kellően hatékonynak és célravezetőnek.

8.10.  A jogi személy Hirdető kijelenti, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt és nincsen tudomása arról, hogy ilyen eljárást bárki kezdeményezett volna ellene, vagy ilyen veszély fenyegetné. A Hirdető vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltatót arról, ha a jelen pontban írt körülményeiben bármilyen változás következett be. A Hirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás eljárást kezdeményeznek, úgy a Szolgáltató mindaddig, míg az eljárás iránti kérelmet jogerősen és véglegesen el nem utasítják, a Hirdetési Szolgáltatást felfüggesztheti. Amennyiben pedig az előző mondatban írt eljárás iránti kérelemnek jogerősen és véglegesen helyt adnak (pl: a felszámolását jogerősen elrendelik), úgy a jogi személy Hirdető regisztrációja és hirdetései – az egyedi Hirdetési Szerződés azonnali hatályú felmondásának közlésével egyidejűleg – törlésre kerülnek.

8.11.  A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult annak folyamatos ellenőrzésére, hogy a Hirdető a Honlapot az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok megtartásával használja-e. A Szolgáltatónak nem feladata az esetleges jogsértések feltárása és a Hirdető erről történő értesítése. A Hirdető vállalja, hogy teljeskörűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Hirdető tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít, továbbá a Szolgáltatót teljes megtérítési igény illeti meg a Hirdetővel szemben, ha a harmadik személlyel szemben mégis kénytelen lenne teljes mértékben vagy részlegesen helyt állni a Hirdető tevékenysége miatt.

8.12.  A Hirdető ismeri és elfogadja azt a tényt, hogy a Honlap üzemeltetésével a Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, a Honlapon böngészőkkel közvetlen módon nem tartja a kapcsolatot, ez kizárólag a Hirdető joga. Ennek megfelelően a Hirdető kizárólagosan felel az ingatlanközvetítői tevékenység végzéséhez szükséges hatósági bizonyítványok és engedélyek beszerzéséért, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítés megszerzésének igazolásáért. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részben sem vállalja át a Hirdetőnek a saját megbízójával megkötött szerződéséből eredő egyetlen kötelezettségét sem. A Hirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben megszegi a saját megbízójával megkötött szerződését, úgy az ebből fakadó minden hátrányos következményért (pl: kártérítés, kötbérfizetési kötelezettség) kizárólag a Hirdető tartozik felelősséggel.

8.13.  A Hirdető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hirdetések elhelyezését, környezetét – ideértve a közvetlenül a hirdetés mellett elhelyezett marketing anyagot – , sorrendjét a Szolgáltató határozza meg. Más hirdetés ugyanazon az oldalon történő elhelyezését a Hirdető nem kifogásolhatja, igényt a hirdetés közvetett- vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – hirdetés tekintetében nem támaszthat.

8.14. A Hirdető kifejezetten elfogadja, hogy – amennyiben a regisztráció során ehhez kifejezetten hozzájárul – a Szolgáltató a megadott elektronikus levélcímre hírleveleket küldjön saját vagy harmadik személy szolgáltatásainak megismerése céljából.

9. fejezet: A Hirdetési Szerződés megszűnése

9.1. A Szolgáltató jogosult a Hirdetési Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:

a) a hirdetés a hatályos magyar jogi rendelkezéséket, az ÁSZF rendelkezését, internet-, vagy egyéb szakmai etikai kódexet sért,

b)  harmadik személy panaszában azt sérelmezi, hogy a hirdetésben adataival (pl. telefonszámával) visszaéltek, azt engedélye nélkül tették közzé, vagy valamely szellemi alkotásához fűződő jogát megsértették (pl. az általa készített fényképfelvételt hozzájárulása nélkül tették közzé),

c) a hirdetés tisztességtelen, megtévesztő, egyébként nem összeegyeztethető a Honlap rendeltetésével, vagy a Szolgáltató üzleti jó hírnevét, vagy üzleti érdekét sérti,

d) a Hirdető a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, vagy a teljesítéssel késedelembe esik,

e) a hirdetés bármely eleme informatikai biztonsági kockázatot jelent,

f) a Hirdető megszegi a 8.6. pontban írt bármely kötelezettségét,

g) az ÁSZF így rendelkezik.

9.2.  Abban az esetben, ha a Szolgáltató azt állapítja meg, hogy a Hirdető hirdetési közül csak egy vagy több hirdetés jogsértő, dönthet úgy, hogy nem gyakorolja az azonnali felmondási jogát, hanem a helyett csak törli a jogsértő hirdetést, illetve hirdetéseket. A Szolgáltató erről külön írásbeli jognyilatkozatot küld a Hirdető regisztrációban megadott elektronikus levélcímére. Amennyiben a Hirdető ezt nem fogadja el, úgy a Szolgáltató jelen pont szerinti írásbeli jognyilatkozatának kézhezvételét számított 8 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja a Hirdetési Szerződést. 8 nap elteltével a Hirdető azonnali hatályú felmondást nem közölhet ezen az alapon.

9.3. Ha bármilyen okból megszűnik a Hirdetési Szerződés a megszűnés napját követő napon a Szolgáltató törli a Hirdető regisztrációját, hirdetéseit a Honlapról. A Szolgáltató erről külön értesítést nem küld a Hirdető részére.

9.4.  A Szolgáltató az azonnali hatályú felmondását a Hirdetési Szerződés esetében a Kommunikációs Felületen közli a Hirdetővel. Az azonnali hatályú felmondás közlése a Kommunikációs Felületen történő megjelenés időpontjában hatályosul.

9.5. Az azonnali hatályú felmondás közlésével a Hirdetési Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Hirdető a Hirdetési Szerződés megszűnésétől az egyedi szerződésben eredetileg kikötött lejártáig terjedő időre eső szolgáltatási díjat meghiúsulási kötbér jogcímén köteles megtéríteni a Szolgáltató részére, az azonnali hatályú felmondás hatályosulásától számított 15 napon belül.

9.6.   Amennyiben a Hirdető a szolgáltatást szignifikánsan érintő hibát észlel, köteles azt 1 (egy) munkanapon belül a Szolgáltató részére e-mail üzenetben bejelenteni. A Szolgáltató köteles a hiba kijavítását a bejelentést követő munkanapon megkezdeni. A hibabejelentés késedelméből eredő következményeket a Hirdető viseli.

9.7. A Szolgáltató – minden olyan esetben, amikor megilletné az azonnali hatályú felmondás joga – 30 (harminc) naptári napra felfüggesztheti a Hirdetési Szolgáltatásait, illetve azok bármelyikét, anélkül, hogy ezzel a Hirdetési Szerződést megszüntetné.

9.8. A Hirdetési Szolgáltatás felfüggesztéséről a Szolgáltató írásban értesíti a Hirdetőt a Kommunikációs Felületen keresztül. A Szolgáltató a felfüggesztés időtartama alatt bármikor gyakorolhatja az azonnali hatályú felmondási jogát a jelen fejezet rendelkezései szerint.

9.9. A Hirdető a Hirdetési Szolgáltatás felfüggesztésének időtartama alatt is köteles megfizetni a Hirdetési Szerződésben kikötött szolgáltatási díjat, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Hirdető jogsértésének következtében nem biztosítja a felfüggesztett Hirdetési Szolgáltatást.

9.10. Amennyiben a Hirdető a jogsértő állapotot megszűnteti, úgy a Szolgáltató a jogsértő állapot megszüntetését követő 24 órán belül helyreállítja a szolgáltatást.

10. fejezet: Titoktartás

10.1.  A Felhasználó és a Szolgáltató kötelezik magukat arra, hogy a jogviszonyuk során tudomásukra jutott valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat a jogviszonyuk megszűnését követően sem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A titoktartási kötelezettség a feleket időbeli korlátozás nélkül terheli addig az időpontig, ameddig a bizalmas információk jogszerűen nyilvánosságra nem kerül(het)nek.

10.2.  Az információk nem minősülnek bizalmasnak, és így a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik rájuk, ha köztudomásúak, ha már korábban jogszerűen nyilvánosságra hozták, vagy ha a másik fél az információt jogszerűen már mástól megszerezte. Nem tartozik a titoktartás kötelezettség hatálya alá az az információ sem, amelyet a Szolgáltató jogszabály alapján köteles átadni valamely hatóságnak.

10.3. Az a fél, aki a jelen fejezet szerinti titoktartási kötelezettséget megszegi, kötbért köteles fizetni a jogaiban sérelmet szenvedett fél részére. A kötbér összege a Felhasználó által már megfizetett Szolgáltatási Díj összege. A kötbér összegébe beszámításnak nincs helye.

11. fejezet: Szellemi Alkotások

11.1.  A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, domain-nevére, az azzal képzett másodlagos domain nevekre valamint internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

12. fejezet: Jognyilatkozatok közlése, értesítések

12.1.  A jognyilatkozatot az ÁSZF-ben meghatározott módon kell közölni a másik féllel.

12.2. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindazon adatváltozásokat, amelyek a regisztráció során rögzített adatokat, vagy az egyedi szerződés teljesítését érintő adatokat (így különösen a hirdetés adatait) érintik, 5 munkanapon belül a Kommunikációs Felületen közöljék. A közlés késedelméből, vagy elmaradásából eredő minden kár és hátrányos jogkövetkezmény a mulasztó felelt terheli.

12.3.  A felek kölcsönösen vállalják, hogy a Kommunikációs Felületen ésszerű határidőn belül értesítik egymást arról, ha elháríthatatlan külső ok (vis maior) akadályozza szerződésszerű teljesítésüket. Az értesítést elmulasztó fél vis maiorra nem hivatkozhat.

12.4. Ha a Szolgáltatót elháríthatatlan külső ok akadályozza az adatkezelési tevékenységében, az erre vonatkozó szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

13. fejezet: Záró rendelkezések

13.1. A Felhasználó a Szolgáltatóval szembeni, az ÁSZF alapján fennálló jogviszonyból fakadó követelését kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával engedményezheti. Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban írt kötelezettségét megszegi, úgy kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak. A kötbér összege a jogellenesen engedményezett követelés összege. A kötbér összegébe beszámításnak nincs helye.

13.2. Az adatvédelmi rendelkezéseket a Szolgáltató külön Adatvédelmi szabályzatba foglalja.

13.3. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.

13.4. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF elkészítésére és módosítására.

13.5. Az ÁSZF-et az Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseivel együtt kell értelmezni és alkalmazni.

13.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF módosítására. A Szolgáltató a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et készít. A Szolgáltató a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et a Szolgáltató Honlapján közzéteszi.

13.7. A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy az ÁSZF folyamatosan megfeleljen a magyar jog vonatkozó rendelkezéseinek.

13.8. A Szolgáltató nem köteles benyújtani az ÁSZF-et semmilyen hatóság részére jóváhagyás céljából.

13.9. Az ÁSZF legutóbb 2018. május 25. napján módosult.

• Az ÁSZF a Szolgáltató tulajdonát képezi. Az ÁSZF szövegét vagy szövegrészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet átvenni, lemásolni vagy felhasználni.

Kontaktieren Sie uns

* Pflichtfeld